За нас

ЕКИП:

Директор: Габриела Стойчева

Учители: 
Мариела Тонова – главен учител
Виолета Митова– учител
Рени Николаева – старши учител
Веселка Еленкова–  учител
Камелия Цветкова– старши учител

Елеонора Христова - старши учител
Наташа Неновска – старши учител
Паолина Дамянова –  учител
Силвия Иванова – учител
Валентина Йорданова– старши учител

Помощник-възпитатели:
Лидия Асенова
Габриела Димитрова
Мария Петкова
Валентина Цекова
 

Мед.сестра: Нели Господинова

Готвачи: 
Петя Донкова
Анелия Василева


Децата са разделени в пет групи:
•    Първа  възрастова  група – 2 - 4 годишни
•    Втора възрастова  група  - 4 - 5 годишни
•    Трета възрастова група – 5- 6 годишни
•    Четвърта  възрастова група – 6-7 годишни
•    Една разновъзрастова група  от 2 до 7 години  във филиал с. Моравица