Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование   ИНФОРМАЦИЯ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи   -  ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование  -  ФОРМУЛЯР