Конференция за стартиране на дейности

Подробности за проекта

 

ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА ПРОЕКТА

На 27.07.2016 год. е подписан Договор с рег. № BG05M2OP001-3.001-0098 по Проект „ Многообразие без граници за децата в община Мездра” по процедура  „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с бенефициент Детска градина "Роза", гр. Мездра.

Партньори:
ДГ "Мир" гр. Мездра
ДГ "Детелина " гр. Мездра
ДГ "Слънчице"  гр. Мездра
ДГ "Звездичка" с. Зверино
Община Мездра
Сдружение "Нов път"